مقایسة رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی

فائزه انتظاری شبستر, علی خادمی

چکیده


روانشناسي مثبت، عبارت است از مطالعة علمي عملكرد بهينه انسان. تمركز روانشناسي مثبت بر اين است كه زندگي انسان چگونه شكوفا مي‌شود و به پتانسيل‌هايش مي‌رسد. رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو از مفاهیم اصلی رویکرد علمی روانشناسی مثبت‌گرا هستند. مسأله اصلی پژوهش حاضر بررسی رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو در دانشجویان بود. هدف این پژوهش مقایسة رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌وخو در دانشجویان بر اساس رشته تحصیلی آنان بود. بدین‌منظور، تعداد 351 نفر از دانشجویان دانشگاه آزاد اسلامی واحد شبستر از دانشکده‌های مختلف و رشته‌های مختلف تحصیلی با روش 
خوشه‌ای طبقه‌ای انتخاب شدند. برای سنجش متغیرها از پرسشنامه بهزیستی روانشناختی ریف
( :RSPWB-SFریف، 1989) و پرسشنامه ارزش‌های فعال در عمل (VIA-IS: پترسون و سلیگمن، 2001) استفاده شد. روش تحقیق مطالعه حاضر علی- مقایسه‌ای است و برای تحلیل اطلاعات از آزمون تحلیل واریانس چندمتغیره استفاده شد.پس از برقراری مفروضه‌های آزمون، نتایج تحقیق نشان داد که مؤلفه‌های رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو در دانشجویان براساس رشته تحصیلی آنان به‌طور معناداری متفاوت است (001/0 (P=. با توجه به نتایج به‌دست آمده به‌نظر می‌رسد ماهیت رشته تحصیلی در رواندرستی و توانمندی‌های خلق‌و‌خو دانشجویان نقش داشته باشد، و همان‌گونه که صفات مثبت شخصیتی در انتخاب رشته تحصیلی نقش دارند، تحت‌ تأثیر رشته تحصیلی نیز قرار می‌گیرند.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است