رابطۀ بین ابعاد نهایی‌خواهی و راهبردهای تنظیم هیجان در تکواندوکاران نخبه

سحر زارعی, حسن غرایاق زندی, نوری نظری‌طبا, محمود محبی

چکیده


نهایی‌خواهي ویژگی چندبعدی مؤثر بر موفقیت ورزشی است، باوجود این‌که این عامل با تجربۀ هیجانات مختلف همبسته است اما ارتباط آن با راهبردهای تنظیم هیجان در ورزشکاران بررسی نشده است، ازاین‌رو مسئله پژوهش حاضر بررسی رابطۀ بین ابعاد نهایی‌خواهی و راهبردهای تنظیم هیجان در تکواندوکاران نخبه بود. طرح این پژوهش توصیفی- همبستگی و جامعۀ آماری آن تکواندوکاران ایرانی شرکت‌کننده در مسابقات لیگ برتر بودند نمونۀ پژوهش 132 تکواندوکار بودند که با روش نمونه‌گیری تصادفی انتخاب شدند و مقیاس‌های نهایی‌خواهی (استوبر و همکاران، 2007) و تنظیم هیجان (گروس و جونز، 2003) را تکمیل نمودند. داده‌ها از طریق آزمون‌های آماری همبستگی پیرسون و رگرسیون چندگانه به روش همزمان تحلیل شد. تحلیل داده‌ها نشان داد که بین نهایی‌خواهی مثبت و راهبرد بازارزیابی همبستگی مثبتی وجود دارد درحالی‌که بین نهایی‌خواهی منفی و راهبرد بازداری همبستگی منفی وجود دارد، این روابط در مورد نهایی‌خواهی منفی معکوس بود، نتایج تحلیل رگرسیون نشان داد که ابعاد نهایی‌خواهی مثبت و منفی به‌ترتیب 33 و 41 درصد از واریانس راهبردهای بازارزیابی و بازداری را پیش‌بینی می‌کنند (05/0>p). براساس یافته‌های حاضر می‌توان نتیجه گرفت که ابعاد نهایی‌خواهی نقش مهمی در انتخاب راهبردهاي تنظیم هیجان ایفا می‌کنند و نوع راهبردهاي مورد استفاده افراد متناسب با این ابعاد می‌باشد. 


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است