مقایسة رابطة والدگری و خودکارآمدپنداری در زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم

یاسمن قربانی, فرح لطفی کاشانی, محمد اسماعیل اکبری, شهرام وزیری

چکیده


سرطان پستان شایعترین نوع سرطان در بین زنان سراسر جهان است. مطالعات پیشین هر کدام از متغیر‌های رابطه والد- فرزندی و خودکارآمدپنداری را اغلب به تنهایی بررسی کرده‌اند. مسأله اصلی پژوهش حاضر به بررسی جامع تفاوت بازخوردهای رابطة والد- فرزندی و خودکارآمدپنداری در بین زنان مبتلا به سرطان پستان و زنان سالم مربوط می‌شود. هدف پژوهش حاضر مقایسه بازخورد رابطه والد- فرزندی و خودکارآمد پنداری در بین زنان سالم و مبتلا به سرطان پستان بود. در یک پژوهش توصیفی و علی- مقایسه‌ای، نمونه (26 زن مبتلا به سرطان پستان و 26 زن سالم) به‌صورت در دسترس از جامعة آماری شامل تمام بیماران مراجعه‌کننده به بیمارستان شهدای تجریش انتخاب شدند. داده‌ها با استفاده از مقیاس جملات ناتمام ساکس (ساکس و لوی، 1950) جمع‌آوری گردید. برای تجزیه و تحلیل داده‌ها از روش کمی و کیفی استفاده شد. نتایج پژوهش نشان داد در هر دو بازخورد میان دو گروه تفاوت معنادار (001/0 (P= وجود دارد. یافته‌ها اهمیت توجه بیشتر به این متغیر‌ها را در فرایند درمان بیماران مبتلا به سرطان پستان برجسته می‌سازد.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است