بررسی تأثیر آموزش راهبردهای پردازش هیجان¬مدار بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان ناسازگار

وحید منظری توکلی, پروین کدیور, حمیدرضا حسن آبادی, مهدی عرب زاده

چکیده


اخیراً آموزش­ها و مداخله­های هیجانی برای بهبود سازگاری تحصیلی دانش­آموزان به خصوص دانش­آموزان ناسازگار طراحی شده است. بر این اساس پژوهش حاضر با هدف بررسی تاثیر آموزش راهبردهای پردازش هیجان­مدار بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان ناسازگار دورة متوسطه شهر کرمان انجام شد. طرح پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح شبه پیش­آزمون، پس‌آزمون با گروه آزمایش گروه گواه است. جامعة آماری این پژوهش دانش‌آموزان پسر ناسازگار در مدارس دورة متوسطه دورة دوم ناحیة 2 شهر کرمان هستند که به مرکز مشاوره اداره آموزش و پرورش ارجاع داده شده بودند. نمونة مورد بررسی عبارت بود از 30 دانش‌آموز دوره متوسطه (هر گروه 15 نفر) که با اجرای آزمون سازگاری (AISS) ناسازگار تشخیص داده شدند با گمارش تصادفی به دو گروه آزمایش و گروه کنترل تقسیم شدند. به گروه آزمایش 8 جلسه 90 دقیقه­ای راهبردهای پردازش هیجان­مدار آموزش داده شد و گروه کنترل در این مدت آموزشی دریافت نکردند. داده­ها با استفاده از میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس تجزیه و تحلیل شد. نتایج نشان داد آموزش راهبردهای پردازش هیجان­مدار بر سازگاری تحصیلی دانش‌آموزان ناسازگار دوره متوسطه در سطح 01/0P< تأثیر معناداری دارد.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است