بررسی ویژگی‌های شخصیتی، وضعیت خانوادگی، سلامت روان و ظرفیت هوشی نوجوانان بزهکار و آسیب‌دیدة اجتماعی در شهر تهران

آرمیندخت احمدی, سیدسعید پورنقاش تهرانی, سیدمهدی صابری, علی‌اکبر ارجمندنیا

چکیده


بزهکاری و بزه‌دیدگی پدیده‌های پیچیده اجتماعی هستند که در محیط‌های اجتماعی مختلف به شکل‌های متفاوتی دیده می‌شود. این پدیدها به‌مثابة یک عمل انسانی معلول عللی همچون ویژگی‌های شخصیتی، وضعیت خانوادگی، سلامت روان و ظرفیت هوشی هستند. پژوهش حاضر با هدف، مقایسة ویژگی‌های شخصیتی، وضعیت خانوادگی، سلامت روان و ظرفیت هوشی نوجوانان بزهکار و آسیب‌دیدة اجتماعی در استان تهران انجام گرفت روش پژوهش علی- مقایسه‌ای بود. جامعة آماری این تحقیق شامل بزهکاران کانون اصلاح تربیت و بزه‌دیدگانی بود که از سوی مقامات قضایی به‌منظور بررسی وضعیت روانشناختی به بخش روانپزشکی پزشکی قانونی شهر تهران ارجاع داده‌ شده بودند. از بین بزهکاران کانون اصلاح تربیت تعداد 175 نفر به‌صورت تصادفی به‌عنوان نمونه بزهکار و از بین بزه‌دیدگان مراجعه‌کننده به بخش روانپزشکی پزشکی قانونی شهر تهران تعداد 85 به روش نمونه‌گيری هدفمند به‌عنوان نمونة بزه‌دیده انتخاب شدند. برای جمع‌آوری داده‌ها از پرسشنامه ویژگی شخصیتی سرشت و مـنش کلـونینجر، پرسشنامة سنجش خانواده (FAD) مک ماستر، پرسشنامه سلامت روان گلدبرگ و هوش آزمای تهران - استنفورد- بینه استفاده شده است. نتایج داده‌ها نشان داد با توجه به مقدار 01/0>P (000/0)، بین دو گروه در ابعاد سرشت (پشتکار، نوجویی، آسیب‌پذیری و پاداش- وابستگی)، ابعاد منش (خود راهبری، همکاری و خود فراروی)، ابعاد سلامت روان (علائم جسمانی، علائم اضطرابی، کارکرد اجتماعی و علائم افسردگی)، ابعاد ویژگی‌های خانوادگی (حل مشکل، آمیزش عاطفی، همراهی عاطفی نقش‌ها و کنترل رفتار) تفاوت معناداری وجود دارد؛ اما توجه به مقدار 05/0<P، بین دو گروه، در بعد ارتباط ویژگی‌های خانوادگی (138/0) و هوش غیرکلامی (068/0) تفاوت معناداری مشاهده نشد.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است