تأثیر تمرینات مقاومتی بر کارکردهای حسی- حرکتی کودکان با اختلال هماهنگی تحولی

محمود شیخ, ایوب هاشمی, شیما داوده

چکیده


اختلال هماهنگی تحولی سبب ایجاد اختلال در هماهنگی حرکتی کودکان و هماهنگی حرکتی ضعیف نیز سبب بروز مشکلات روانشناختی در این کودکان می‌شود. هدف از مطالعة حاضر بررسي تأثير تمرینات منتخب مقاومتی بر كاركردهاي حسي- حركتي پسران 12-8 سالة داراي اختلال هماهنگي تحولی شهر تهران بود. پژوهش حاضر یک مطالعة نیمه‌تجربي با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه گواه بود. به این منظور 30 كودک دارای اختلال هماهنگي تحولی با میانگین سنی 02/1 98±/10 سال، با استفاده از پرسشنامة اختلال هماهنگی تحولی ویلسون (2001) و آزمون هوش ریون، به‌صورت دردسترس و هدفمند انتخاب شدند و به‌صورت تصادفي در دو گروه  15 نفرة آزمایش و گواه قرار گرفتند. جهت ارزیابي متغیرهای وابسته از پرسشنامة عصب روانشناختي كانرز (2004) استفاده شد. گروه آزمایش برنامة منتخب را برای هشت هفته (سه جلسة 45 دقیقه‌ای در هفته) دریافت كردند، در حالی گروه كنترل هیچ مداخله­ای دریافت نکرد. تحليل آماري با استفاده از تحليل کوواریانس چندمتغیره در سطح معناداری 05/0P= انجام گرفت. یافته‌ها تأثیرمعنادار تمرینات منتخب مقاومتی را برگروه آزمایش در تمامي متغیرها نشان داد (05/0≥P). بدين معنا كه تمرینات مقاومتی بر بهبود كاركردهای حسي- حركتي كودكان دارای اختلال هماهنگي تحولی، به طرز مثبتي مؤثر است.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است