تأثیرآموزش روش‌های مدیریت تنیدگی بر بهزیستی روانشناختی در میان والدین کودکان با ناتوانی‌های جسمانی

محسن امیری, رضا پورحسین, سارا نجفي, ليلا معراجي, مینا معصومی

چکیده


ناتوانی‌های جسمانی در دوران کودکی، تأثیرات منفی روانشناختی بسیار زیادی را بر والدین این کودکان بر جای گذارده و فرایند سازگاری آنها را با محدودیت مواجه می‌سازد، از اینرو یکی از روش‌هایی که می‌تواند بر میزان مشکلات روانشناختی چنین والدینی تأثیر داشته باشد، آموزش مادران با استفاده از تکنیک شناختی و روش‌های رفتاری در قالب روش مدیریت تنیدگی می‌باشد. از اینرو مسأله پژوهش حاضر بررسی تأثیر آموزش روش‌های مدیریت تنیدگی به مادران کودکان با مشکلات جسمی حرکتی بر بهزیستی روانشناختی این مادران، بوده است. روش پژوهش حاضر نیمه‌آزمایشی با گروه آزمایش و کنترل بود. از اينرو تعداد 24 نفر از مادراني که فرزندانشان دارای ناتوانی‌های جسمی بودند به‌صورت نمونه‌گيري در دسترس انتخاب و در دو گروه آزمايش و گواه جای‌گماری شدند. ابزار پژوهش شامل بهزیستی روانشناختی ریف (1980) بود. آموزش مادران در قالب 8 جلسه نود دقيقه‌اي اجرا شد. در پايان دوگروه پرسشنامه‌هاي مذکور را به‌عنوان پس‌آزمون تکميل کردند. داده‌ها با استفاده از تحليل کوواريانس مورد تحليل قرار گرفت. نتایج بیانگر تأثیر کاربندی آزمایشی بر بهبود بهزیستی روانشناختی (05/0P<) مادران کودکان گروه آزمایشی نسبت به گروه گواه بود. یافته‌ها نشان می‌دهند که آموزش روش‌های مدیریت تنیدگی بر بهبود شاخص بهزیستی روانشناختی مادران کودکان با ناتوانی‌های جسمانی تأثیرگذار بوده و از مشکلات روانشناختی آنها می‌کاهد.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است