اثربخشی مصاحبة انگیزشی در خودکارآمدی تحصیلی و حل مسأله دانش‌آموزان دختر مقطع متوسطه

شایسته اشرف­زاده, نوشیروان خضری­مقدم, وحید منظری توکلی

چکیده


مصاحبه انگیزشی روشی مراجعه­محور و رهنمودی به‌منظور تقویت و افزایش انگیزه درونی برای تغییر از طریق کشف، شناسایی حل تردیدها و دوسوگرایی است. از جمله عواملی که توجه بیشتر محققان حوزه مصاحبه انگیزشی را جلب نموده­است سبک­های حل مسأله و خودکارآمدی است که این متغیرها در دختران دانش‌آموز کمتر بررسی شده است. در همین راستا، پژوهش حاضر با هدف بررسی اثربخشی آموزش مصاحبه انگیزشی بر حل مسأله و خودکارآمدی دانش­آموزان دختر متوسطه شهر کرمان انجام شد. طرح این پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با پیش‌آزمون- پس‌آزمون همراه با گروه گواه می­باشد. جامعه آماری این پژوهش را دانش‌آموزان دختر پایۀ نهم متوسطه کرمان تشکیل می­دهند. از این جامعه تعداد 30 نفر از دانش‌آموزان به‌صورت تصادفی ساده و به دو گروه آزمایش و گواه (هر کدام 15 نفر) انتخاب شدند. هر دو گروه قبل و بعد از آموزش به پرسشنامه حل مسأله هپنر (1998) و پرسشنامه خودکارآمدی تحصیلی مورگان (1997) پاسخ دادند. برای گروه آزمایش، 4 جلسة دوساعتی به‌صورت هفتگی آموزش مصاحبه انگیزشی اجرا شد و گروه گواه در این مدت برنامه­ای دریافت نکردند. تجزیه و تحلیل داده­ها با استفاده از فراوانی، درصد، میانگین، انحراف استاندارد و تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج نشان داد آموزش مصاحبه انگیزشی بر حل مسأله دانش‌آموزان دختر پایه نهم متوسطه تأثیر معناداری در سطح (05/0P<) دارد. بدان‌معني كه آموزش مصاحبه انگیزشی بر خودکارآمدی تحصیلی دانش‌آموزان تأثیر مثبت دارد.

واژه- کلیدها:مصاحبه انگیزشی، حل مسأله، خودکارآمدی


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است