اثربخشی آموزش راهبردهاي فراشناختی (SQP4R) در دانش فراشناختی دانشجویان

حسین ذوالفقاری, سودابه ارشادی‌منش

چکیده


پژوهش‌های زیادی در زمینه تأثیر مثبت آموزش راهبردهای فراشناختی بر افزایش درک مطلب دانش‌آموزان و دانشجویان صورت گرفته است. اما آیا آموزش راهبردهای فراشناختی
بر روی دانش فراشناختی دانشجویان آموزش از راه دور مؤثر است. پژوهش حاضر، به‌منظور بررسی اثربخشی آموزش راهبردهاي فراشناختی SQP4R (1387) بر افزایش دانش فراشناختی دانشجویان دانشگاه پیام نور انجام گرفت. طرح تحقیق به‌کار رفته در این پژوهش طرح آزمایشی از نوع طرح پیش‌آزمون و پس‌آزمون با گروه کنترل بود. نمونۀ پژوهش شامل 30 نفر دانشجو (15 پسر و 15 دختر) از دانشگاه پیام نور شهرستان همدان بود که با روش نمونه‌گیري خوشه­اي چندمرحله‌اي انتخاب شدند. ابزار مورد استفاده در این پژوهش عبارت بود از: پرسشنامه آگاهی فراشناختی از راهبردهای خواندن MARSI (مختاری و ریچارد، 2002) برای بررسی و تحلیل نتایج از تحلیل کواریانس استفاده شد. نتایج تحلیل کواریانس نشان‌دهندۀ اثربخشی مثبت و معنادار آموزش راهبردهاي فراشناختی در افزایش دانش فراشناختی در دانشجویان گروه آزمایشی بود (05/0P<). بدین‌صورت که دانش فراشناختی آزمودنی­های گروه آزمایش در پس­آزمون نسبت به پیش­آزمون و گروه گواه نشان‌دهندة افزایش سطح دانش فراشناختی درتمام زمینه‌ها بود. اين بدان معنا است كه آموزش راهبردهاي فراشناختی در افزایش دانش فراشناختي دانشجویان اثر مثبت دارد.

واژه-کلیدها: آموزش راهبردهاي فراشناختی (SQP4R)، فراشناخت، دانش فراشناختی.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است