تحول شخصیت در بزرگسالی: پیش­بینی پدیدآورندگی در مقابل راکدماندگی بر اساس رگه­های بزرگ شخصیتی

خدامراد مؤمنی, عمران داوری‌نژاد, حسن شاهی, پریسا جانجانی, میرنادر میری

چکیده


مطابق با تحولات نوین دانیل مک­آدامز (2004) در دیدگاه سنتی و پایه اریکسون، تکلیف تحولی دورۀ میانسالی برقراری تعادل بین پدیدآورندگی و راکدماندگی است. در این پژوهش رابطۀ بین پنج رگۀ بزرگ شخصیتی و تحول شخصیت در دورۀ میانسالی (پدیدآورندگی- راکدماندگی) مورد بررسي قرار گرفت. همچنین تلاش شده است تا سهم این رگه­های بزرگ شخصیتی در پیش­بینی پدیدآورندگی و راکدماندگی نیز مورد مطالعه قرار گیرد. نمونۀ پژوهش شامل 300 نفر (150 مرد و 150 زن) از کارکنان سازمان­های آموزش و پرورش و مدارس استان همدان بود که با روش نمونه­گیری خوشه‌ای چندمرحله‌ای انتخاب شدند. به‌منظور گردآوري اطلاعات از مقیاس پدیدآورندگی لویولا (LGS) (1992)، مقیاس راکدماندگی برادلی (BBS) (1997) و پرسشنامۀ پنج عاملي شخصيتی نئو (NEO) (1992) استفاده شد. برای تحلیل داده­ها از روش همبستگی پیرسون و رگرسیون همزمان استفاده شد. نتایج تحلیل­های همبستگی نشان داد که بین رگۀ شخصیتی «روان­آزردگی­گرایی» و «پدیدآورندگی» رابطۀ منفی وجود داشت (01/0P<)؛ و بین رگه‌های شخصیتی «برونگردی»، «وجدانی­بودن»، «دلپذیری»، «تجربه­پذیری»، و «پدیدآورندگی» رابطۀ مثبت وجود داشت (01/0P<). از سویی دیگر؛ بین رگۀ شخصیتی «روان­آزردگی­گرایی» و «راکدماندگی» رابطۀ مثبت وجود داشت (01/0P<)؛ و بین رگه‌های شخصیتی «برونگردی»، «وجدانی­بودن»، «دلپذیری»، «تجربه­پذیری»، و «راکدماندگی» رابطۀ منفی وجود داشت (05/0P<). نتایج تحلیل رگرسیون همزمان نشان داد که رگه­های بزرگ شخصیتی می­توانند «پدیدآورندگی» و «راکدماندگی» را به‌صورت معناداری پیش‌بینی کنند (05/0P<). بر اساس نتایج این پژوهش، بین رگه‌های بزرگ شخصیتی و «تحول شخصیت در دورۀ میانسالی» رابطۀ معناداری وجد دارد. بدین معنا که؛ نمرات بالا در «روان­آزردگی­گرایی» می­تواند به «راکدماندگی» در دورۀ میانسالی منجر شود. و از سویی دیگر، کسب نمرات بالا در «برونگردی»، «وجدانی­بودن»، «دلپذیری»، «تجربه­پذیری» می­تواند به «پدیدآورندگی» در دورۀ میانسالی منجر شود.

واژه-کلیدها: پدیدآورندگی، راکدماندگی، رگه­های شخصیتی.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است