ارتقاء ايستادگي و رواندرستي رانندگان اتوبوس: مطالعة اثربخشي مقدماتي

محسن شکوهی یکتا, سعید اکبری زردخانه, غلامرضا سهراب‌پور

چکیده


ایستادگی با سلامت روانی و رواندرستی رابطۀ مستقیم دارد و به‌عنوان يک منبع مقاومت درونی، تأثيرات منفی تنیدگی را كم می­کند و از بروز اختلال­های جسمانی و روانی پيش­گيری به‌عمل می­آورد. رواندرستی با سلامت بهتر، افزایش رضایت شغلی و کاهش غیبت از کار به‌طور مستقیم رابطه دارد. هدف از پژوهش حاضر، ارتقاء ایستادگی و رواندرستی در رانندگان اتوبوس شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران بود. روش پژوهش از نوع شبه‌آزمایشی با طرح پیش­آزمون- پس‌آزمون تک‌گروهی بود. به‌منظور انجام پژوهش، تعداد 204 نفر از رانندگان شرکت واحد اتوبوسرانی شهر تهران که برای شرکت در یک دورۀ آموزشی مداخلات
روانی- اجتماعی رانندگان توسط این شرکت معرفی شده ­بودند، ابتدا به روش نمونه‌گیری در دسترس انتخاب و سپس به‌صورت تصادفی در ده گروه تقسیم شدند و آموزش­‌های مدیریت خشم، رانندگی انتقام ‌جویانه، ارتباط مؤثر و مدیریت تنیدگی را دریافت کردند. ابزار به‌کار برده شده شامل سیاهه سلامت روان MHI-28 و مقیاس ایستادگی بود. برای جمع­آوری داده­ها از شرکت­‌کنندگان خواسته شد در دو مرحله پیش و پس‌آزمون به ابزارهای پژوهش پاسخ دهند. داده‌ها با استفاده از آزمون تحليل واریانس چندمتغیری با طرح اندازه­گيری‌های مکرر و آزمون t همبسته تحلیل شدند. نتايج حاصل از داده­­های مقیاس سلامت روان (با دو خرده­مقياس) نشان داد، ميانگين­های دو مرحله پيش­­آزمون و پس­­آزمون تفاوت معناداری دارند
(22/6 =, F 003/0 < p). این یافته حاکی از اثربخش بودن دورۀ آموزشی مداخلات روانی- اجتماعی رانندگان دارد که میزان اثربخشی این دوره بر مولفۀ درماندگی روانشناختی بیشتر از مؤلفه رواندرستی بوده است. به‌عبارتی دیگر، دوره آموزشی مذکور توانسته است بیشتر موجب کاهش درماندگی روانشناختی شود تا این­که بتواند موجب ارتقاء رواندرستی گردد. دیگر یافته حاصل از آزمون t مربوط به سیاهه ایستادگی، نشان داد ميانگين مراحل پيش‌­آزمون و پس‌آزمون تفاوت معناداری از هم ندارند (48/1- = , t 005/0 < p). به‌عبارتی دیگر، دورۀ آموزشی مداخلات روانی- اجتماعی رانندگان نتوانسته است بر ارتقاء مؤلفه ایستادگی تأثیر داشته باشد.

واژه­-کلیدها: رواندرستی، راننده اتوبوس، ایستادگی، سلامت روان، مداخله روانشناختی.


XML

تمام متن:

PDF

ارجاعات

  • در حال حاضر ارجاعی نیست.


تمام حقوق محفوظ است