ساب میشن

ساب میشن آن لاین

قبلا نام کاربری و رمز عبور برای علوم روانشناختی داشته اید?
رفته به صفحه ورودی

آیا احتیاج به یک نام کاربری و رمز عبور دارید؟
به صف ثبت نام بروید

ثبت نام و ورود به سایت برای ساب میت کردن مقاله و چک کردن وضعیت آن لازم است

 

راهنمای نویسندگان

راهنمای تهیۀ مقاله
 
بطور کلی:
الف: مقاله باید دارای ساختار منسجم حداکثر با کلیۀ ضمائم 14 صفحه بر اساس فرمت مجله باشد شامل:
1.عنوان مقاله: عنوان مقاله باید مورد تأیید مجله باشد  (مفهوم عنوان روشن، ساده و متناسب با موضوع تحقیق) 
2.چکیده فارسی و چند واژه کلید مرتبط  و درست و بسیط: چکیده باید مختصر و بین 150 تا 200 کلمه باشدکه متناسب با موضوع و عنوان و دارای موارد زیر:
- بیان موضوع
- مسئله  پژوهش
- هدف تحقیق
- وش (چه کاری انجام شده و چگونه و چند نفرو با چه ابزاری)
- داده ها ویافته ها ومعنای آنها
- نتیجه گیری
- چند واژه کلید با معنا

·    راهنمای تهیۀ مقاله

 

بطور کلی:

الف: مقاله باید دارای ساختار منسجم حداکثر با کلیۀ ضمائم 14 صفحه بر اساس فرمت مجله باشد شامل:

1.      عنوان مقاله: عنوان مقاله باید مورد تأیید مجله باشد  (مفهوم عنوان روشن، ساده و متناسب با موضوع تحقیق)

2.      چکیده فارسی و چند واژه کلید مرتبط  و درست و بسیط:چکیده باید مختصر و بین 150 تا 200 کلمه باشدکه متناسب با موضوع و عنوان و دارای موارد زیر:

-          بیان موضوع

-           مسئله  پژوهش

-          هدف تحقیق

-          روش (چه کاری انجام شده و چگونه و چند نفرو با چه ابزاری)

-          داده ها ویافته ها ومعنای آنها

-          نتیجه گیری

- چند واژه کلید با معنا